Udruženje za pomoć osobama sa autizmom iz Kragujevca, realizuje projekat  „Aktivne zajednice – solidarni odgovor na Covid 19“,  a koji sprovodi  Trag fondacija.
Projekat je namenjen osobama sa autizmom i njihovim porodicama i fokusiran je na psihološku podršku i podršku u očuvanju mentalnog zdravlja u uslovima vanrednog stanja.
Autizam je stanje, odnosno neurorazvojni poremećaj koji ima svoj specifični razvojni tok i dinamiku koja ga razlikuje od klasičnih bolesti. Različitim kvalitetnim programima rada može im se pomoći da razviju svoje socijalne i komunikacione veštine, postanu samostalniji, vode ispunjeniji i produktivniji život i postanu
vidljiviji u zajednici, da prevaziđu probleme samoizolacije prouzrokovane globalnom pandemijom izazvanom virusom

Covid – 19. Pojedinačne radno okupacione terapije i psiho-socijalna podrška porodici, doprineće kvalitetnijem životu osoba sa autizmom i kompletne porodice.
Ovaj program treba da doprinese kvalitetnijem životu osoba sa autizmom i njihovim porodicama u uslovima Pandemije kroz sledeće aktivnosti: pružanje dnevnih usluga, podrška za samostalniji život, savetodavno terapijskih i socijalno edukativnih usluga. Uticaj koji će na ovu ciljnu grupu imati se odnosi u smanjenju oblika nepoželjnog ponašanja, povećanje stepena socijalne uključenosti, boljoj komunikaciji, boljoj organizovanosti i rasterećenju porodice.