Gradsko veće na sednici održanoj 13. januara utvrdilo je predlog Programa lokalnog ekonomskog razvoja do 2023. godine i uputilo odbornicima Skupštine grada na razmatranje i odlučivanje. Cilj programa je da pruži podršku stabilizaciji lokalne privrede i pospeši njen dalji razvoj, pogotovo u periodu nakon vanrednog stanja izazvanog epidemijom korona virusa. Program bi trebalo da osigura da se kako kratokoročni tako i dugoročni problemi nastali u prethodnom periodu, prevaziđu na najbolji mogući način.

S druge strane Program bi trebalo da obezbedi ukupnu stabilizaciju lokalne privrede i otkloni trenutnu nelikvidnost, stvarajući privredno okruženje koje je u stanju da privuče kako velike investicije tako i da postojećim privrednim subjektima omogući dalji razvoj kroz pružanje podrške u realizaciji investicionih planova. Pred odbornicimaće se naći i Predlog odluke o pristupanju izradi Stambene strategije grada za period 2021- 2031. godine. Opšti cilj strategije je da većina stanovništva grada Kragujevca uz racionalnu podršku može priuštiti pristojno stanovanje u skladu
sa svojim pravima i potrebama, uz posebno posvećivanje pažnje rešavanju stambenih potreba stambeno i socijalno najranjivijih kategorija stanovništva, održavanju, unapređenju kvaliteta i iskorišćenosti stambenog fonda, registraciji svojinskih prava i drugih pravnih statusa u vezi sa stanovanjem, te uspostavljanju institucionalnih i drugih kapaciteta za dalji održivi razvoj stambenog sektora.

U skupštinsku proceduru upućen je i predlog Odluke o javnim raspravama kojim se bliže uređuju način i postupak njihovog organizovanja i sprovođenja prilikom donošenja propisa, drugih opštih akata i planskih dokumenata. Obavezna javna rasprava podrazumeva pribavljanje predloga, sugestija i mišljenja građana i ostalih učesnika u javnoj raspravi u pisanoj ili elektronskoj formi i organizovanje najmanje jednog otvorenog sastanka predstavnika nadležnih organa Grada, odnosno javnih službi sa zainteresovanim građanima, predstavnicima udruženja građana i sredstvima javnog informisanja.

Javna rasprava traje najmanje sedam dana i obavezno se organizuje i sprovodi: u postupku pripreme Statuta; budžeta Grada, Plana razvoja i dokumenata javnih politika Grada; u postupku utvrđivanja stopa izvornih prihoda Grada; pripreme prostornih i urbanističkih planova i u drugim slučajevima predviđenim zakonom i Statutom. Pored obavezne predviđena je i fakultativna javna rasprava u postupku donošenja drugih opštih akata iz nadležnosti Skupštine grada, na osnovu zahteva predlagača opšteg akta, jedne trećine odbornika ili predloga 100 građana.

Gradsko veće na danas održanoj sednici odobrilo je isplatu novogodišnje poklon čestitke u iznosu od 100 000 dinara za prvorođeno dete u 2021. godini po julijanskom kalendaru, za porodilju koja ima prebivalište / boravište na teritoriji grada Kragujevca. Članovi veća dali su i saglasnost na Programe i finansijske planove stalnih manifestacija u oblasti kulture od značaja za grad Kragujevac. Za realizaciju 23 stalne manifestacije među kojima su Dan grada, Veliki školski čas, Međunarodni salonantiratne karikature, OKTOH, Međunarodni lutkarski festival „Zlatna iskra“,Joakimfest, Joakimovi dani, Arsenal fest, Gospojisnke svečanosti, odobreno je 40 172.000 dinara. Na sednici je doneta i odluka o pokretanju postupka prenosa prava javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu grada Kragujevca, bez naknade. Reč je o objektu pravosudnih organa na Trgu Radomira Putnika površine 2758 kvadratnih metara u koji će biti smeštene ustanove kulture i administracija grada Kragujevca.

izvor i foto: Pres centar www.kragujevac.rs