Osobe sa invaliditetom će u buduće moći da se potpisuju uz pomoć pečata, predviđeno je izmenama Zakona o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom koje je usvojila Skupština Srbije.

U obrazloženju tog akta kaže se da su osobe sa invaliditetom u svakodnevnom životu zbog nemogućnosti da se potpišu često u situaciji da se od njih zahteva da, umesto svojeručnog potpisa, na dokumenta stave otisak prsta ili daju punomoćje drugom licu koje bi se umesto njih potpisalo, što je predstavljalo diskriminaciju po osnovu invaliditeta.

Za nepoštovanje predloženih odrebi predviđene su novčane kazne i to od 10.000 do 100.000 dinara za pravno lice koje odbije da omogući potpisivanje uz pomoć pečata Ii od 5.000 do 50.000 za odgovorno lice u pravnom licu, što je zaprećena kazna i za fizičko lice.