Pravo na dečiji dodatak ostvaruje jedan od roditelja odnosno staratelja, hranitelja za prvo četvoro dece pod uslovom da o njima neposredno brine od dana podnetog zahteva. Podrazumeva se da je taj koji brine o detetu državljanin Republike Srbije, da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i zdravstveno je osiguran preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Dodatak

Deca koja ostvaruju pravo na ovaj dodatak ne mogu biti starija od 19 godina i moraju redovno ići u školu u sistemu škola Republike Srbije. Podnosilac zahteva i članovi porodice osim odgovarajućeg stambenog prostora u kome žive koji ne može biti veći od sobe po članu domaćinstva uvećane za još jednu sobu, ne smeju posedovati druge nepokretnosti, kao ni poljoprivredno zemljište koje ne prelazi dva hektara po članu domaćinstva, ni novčana i druga likvidna sredstva u vrednosti većoj od iznosa 30 dečijih dodataka po članu porodice u momentu podnošenja zahteva.

Na ostvarivanje prava na dečiji dodatak utiču prihodi koji su ostvareni u tri meseca koji prethode mesecu podnošenja zahteva, a pravo na dodatak ostvaruje se ako ukupan mesečni prihod po članu porodice, ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, ne prelazi cenzus.

Zahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak treba podneti u opštinskoj, odnosno gradskoj službi dečije zaštite u mestu gde žive roditelji.

Pravo na dečiji dodatak priznaje se u trajanju od godinu dana. Zahtev za obnavljanje prava podnosi se najranije 30 dana pre isteka važnosti rešenja. Uz popunjen obrazac zahteva potrebno je priložiti dokaze o prihodima domaćinstva isplaćenim u poslednja tri meseca pre podnošenja zahteva a od drugih dokaza samo za promene koje su od uticaja na ostvarivanje prava.

Cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u Republici Srbiji.

DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DEČIJI DODATAK

1. fotokopije izvoda iz Matične knjige rođenih za svu decu u porodici;
2. fotokopija uverenja o državljanjstvu Srbije za podnosioca zahteva;
3. fotokopije ličnih karata odraslih članova zajedničkog domaćinstva, a za decu fotokopije prijava prebivališta;
4. fotokopija overene zdravstvene knjižice za podnosioca zahteva;
5. potvrda o prihodima u tri meseca koji prethode mesecu podnošenja zahteva za sve članove porodičnog domaćinstva (neto prihodi);
6. potvrda o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za sve članove porodičnog domaćinstva (iz mesta rođenja i mesta prebivališta);
7. poresko uverenje za sve članove domaćinstva iz mesta prebivališta i mesta rođenja o imovinskom stanju domaćinstva;
8. potvrda o svojstvu redovnog učenika za decu školskog uzrasta (osnovna i srednja škola)
9. dokazi o činjenicama u vezi nepokretnosti, kao i stambenog prostora (izvod iz zemljišnjih knjiga – vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, uverenje Republičkog geodetskog zavoda, ugovor o korišćenju stana i dr.)
10. potvrda nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje
11. akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju
12. akt o produženju roditeljskog prava
13. dokaze na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja (izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, dokaz o poveravanju deteta nakon razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice, odluka suda o vršenju roditeljskog prava ili izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva, potvrda vojnog organa, potvrda kazneno-popravne ustanove)
14. dokazi o nezaposlenosti (uverenje i radna knjižica)
15. dokazi o starateljstvu ili hraniteljstvu (akt nadležnog organa starateljstva)
16. fotokopiju kartice tekućeg računa (obe strane)
* Prilozi označeni zvezdicom dostavljaju se samo u slučaju dokazivanja tih statusa.

Isplata novca od dečijeg i roditeljskog dodatka se isključivo vrši lično onome na koga rešenje glasi. Za prvu isplatu je potrebno poneti rešenje i ličnu kartu. Za svaku sledeću isplatu je potrebno poneti samo ličnu kartu.

Izvor: ikragujevac.com