11. jun 2024.

 U cilju podizanja svesti o važnosti rodne ravnopravnosti i unapređenja položaja žena u Srbiji, Vlada Republike Srbije 2021. godine ustanovila je Nacionalni dan rodne ravnopravnosti. Odabran je 11. jun – dan kada je 1842. godine prvi put odobreno školovanje žena u Srbiji. Ukazom kneza Mihajla, odobreno je Nataliji Petrović, Sofiji i Katarini Lekić da otvore školu za žensku decu.

Zakon o rodnoj ravnopravnosti ukazuje da rodna ravnopravnost podrazumeva jednaka prava, odgovornosti i mogućnosti za ravnomerno učešće i uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u svim oblastima društvenog života. Na osnovu Zakona, doneta je i Strategija za rodnu ravnopravnost za period 2021 – 2030. godine, sa pratećim Akcionim planom. Ovim Zakonom jasno su propisana tela za rodnu ravnopravnost, koja se obrazuju na republičkom, nivou teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, kao i obaveze organa javne vlasti i poslodavaca u sprovođenju Zakona.

Povodom obeležavanja Nacionalnog dana rodne ravnopravnosti, Grad Kragujevac ističe svoju posvećenost u sprovođenju Zakona i Strategije na lokalnom nivou i ispunjavanje institucionalnog okvira kroz Odeljenje za ljudska i manjinska prava, rodnu ravnopravnost i prevenciju trgovine ljudima i formiranje svih tela i planskih dokumenata. U saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i GIZ-om, sprovedene su kampanje i društveni dijalozi, a sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost – projektne aktivnosti u ovoj oblasti.

Svi napori i navedene aktivnosti doprinele su dobijanju brojnih priznanja za Grad Kragujevac, a poseban značaj ima plaketa „Logo ravnopravnosti“ za 2022. godinu.

U narednom periodu priprema se evaluacija Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost i novi krug strateškog planiranja, kako bi se na što efikasniji način, sa svim partnerima a naročito civilnim sektorom, doprinelo unapređenju rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou. Od izuzetne je važnosti u okviru  ovog strateškog dokumenta, posvetiti pažnju rodno zasnovanom nasilju, unapređenju položaja žena na selu, unapređenju položaja žena u oblasti zapošljavanja i samozapošavanja, boljoj informisanosti žena i eliminaciji bilo kakvog govora mržnje u medijima, kao i bezbednosti žena i devojčica u javnom prostoru.

izvor:www.gradkragujevac