InvaliditetTokom januara i februara meseca 2015. godine izvršen je inspekcijski nadzor privrednih subjekata koji zapošljavaju više od 20 radnika i u zakonskoj obavezi su da zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

U Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja navode da je u cilju otklanjanja predrasuda o stvarnim mogućnostima i radnim potencijalima osoba sa invaliditetom, smanjenja broja nezaposlenih osoba sa invaliditetom, a u skladu sa praksom većine evropskih zemalja, i u Srbiji uvedena obaveza zapošljavanja ove kategorije lica na osnovu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Poslodavac koji ima od 20 do 49 zaposlenih dužan je da zasnuje radni odnos sa jednom osobom sa invaliditetom, a onaj koji ima 50 i više zaposlenih najmanje dve osobe sa invaliditetom.

Cilj inspekcijskih nadzora je bio preventivnog karaktera, kako bi se sagledalo stanje u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu osoba sa invaliditetom. Posebna pažnja inspektora bila je usmerena na radno-pravni status zaposlenih osoba sa invaliditetom i primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu kada su u pitanju osobe sa invaliditetom – pre svega na arhitekstonsku pristupačnost radnog mesta – vrata, prolazi, stepeništa, pomoćne prostorije i drugo… Inspekcijski nadzor je podrazumeva i proveru da li poslodavci koji nisu zaposlili osobe sa invaliditetom, a u obavezi su jer imaju više od 20 zaposlenih, plaćaju predviđene penale. Na osnovu rezultata inspekcijskog nadzora utvrdiće se primena mera u oblasti rada i preduzimati mere za unapredenje uslova rada, kažu u Inspektoratu za rad resornog ministarstva.

Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, na kraju 2014. godine na evidenciji se nalazilo 20.780 osoba sa invaliditetom, od kojih je 6.981 žena. Tokom 2014. godine zaposlilo 4.132 osobe sa invaliditetom (od kojih je 1.541 žena) koje su bile na njihovoj evidencij.i

Kada su u pitanju mere i programi aktivne politike zapošljavanja osobama sa invaliditetom su na raspolaganju obuke za aktivno traženje posla, treninzi samoefikasnosti, obuke za razvoj preduzetništva, programi stručne prakse, obuke za tržiste rada, obuke na zahtev poslodavaca…

Takođe, pri opštinskim ispostavama Nacionalne službe za zapošljavanje, otvoreni su Centri za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu. U tim centrima nezaposlene osobe sa invaliditetom i poslodavci na jednom mestu mogu dobiti informacije o merama i programima profesionalne rehabilitacije i finansijskim podsticajima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Budžetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom u 2015. godini iznosi 500 miliona dinara, i planirano je da tim sredstvima bude obuhvaćeno 7.210 osoba sa invaliditetom.

Predviđen je i iznos od 750 miliona dinara za subvenciju zarada za zaposlene osobe sa invaliditetom i stručna lica, refundaciju troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla, za poboljšanje uslova rada, unapređenje proizvodnih programa, uvođenje standarda, poboljšanje kvaliteta proizvoda i pruženih usluga, prilagođavanje radnih mesta.

Pre stupanja na snagu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom na godišnjem nivou zapošljavano je od 200 do 250 osoba sa invaliditetom. U Nacionalnoj službi za zapošljavanje navode da danas, zapošljavanje osoba sa invaliditetom ne predstavlja samo primer društveno odgovornog ponašanja, već je reč o stečenom poverenju poslodavaca iz pozitivnih iskustava koje imaju u zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Kada je reč o pozitivnim primerima, predstavnici Ministarstva rada, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja navode Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaldiitetom STIL iz Zrenjanina, koje ukupno zapošljava 85 radnika, od kojih je 61 osoba sa invaliditetom. Preduzeće se bavi proizvodnjom odeće i obuće za zaštitu na radu, predmeta za zaštitu za varioce i izradom sitne kožne galanterije.

Izvor:

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:534220-U-toku-kontrola-preduzeca-da-li-zaposljavaju-invalide